Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Online goudinkoop BV (hierna te noemen Online goudinkoop) met KVK nummer 80521908, gevestigd
aan de Oosterveldsingel 5D te Hengelo. Deze Inkoopvoorwaarden (hierna: AV) zijn van toepassing op alle
overeenkomsten ten aanzien van de inkoop van edelmetalen door Online goudinkoop van derden (hierna:
Verkoper), inclusief alle daarbij behorende voorstellen, offertes en aanbiedingen.

1.2 De calculator op de homepagina van Online Goudinkoop is een waardebepaling van het gewicht van de
edelmetalen vermenigvuldigt met de koersprijs op het moment van toepassing.

1.3 Eventuele algemene voorwaarden van Verkoper zijn niet van toepassing.

Artikel 2. Garanties van Verkoper

2.1 Verkoper garandeert de aangeboden edelmetalen op rechtmatige wijze te hebben verkregen en daarvan
volledig eigenaar te zijn, onder eigen naam te handelen en geen andere partij(en) te vertegenwoordigen, ook
niet door middel van een volmacht, tenzij handelen onder volmacht uitdrukkelijk vooraf tussen partijen is
overeengekomen.

2.2 Verkoper staat ervoor in dat de aangeboden edelmetalen niet belast zijn met rechten van derden,
waaronder begrepen een pandrecht of recht van vruchtgebruik. Voorts staat verkoper ervoor in dat de
aangeboden edelmetalen geen onderwerp zijn van een (rechts)vordering of geschil.

2.3 Verkoper staat ervoor in dat de aangeboden edelmetalen echt zijn, en vrijwaart Online Goudinkoop voor
alle aanspraken en schaden die zich kunnen voordoen wanneer uit onderzoek door Online Goudinkoop blijkt
dat de aangeboden edelmetalen niet de door Verkoper aangegeven echtheid bezitten.

2.4 Verkoper is ten minste 18 jaar oud en dient zich bij Online Goudinkoop te legitimeren. Online
Goudinkoop bewaart een kopie van het legitimatiebewijs van Verkoper voor haar administratie.

Artikel 3. Transport

3.1 Verkoper kan ervoor kiezen om zelf zorg te dragen voor het transport van de aangeboden edelmetalen
naar Online Goudinkoop. Alle transportkosten en risico’s van verlies of beschadiging van de edelmetalen
komen in dat geval voor rekening van Verkoper. Verkoper dient in dat geval zelf, indien gewenst, zorg te
dragen voor adequate verzekering van de edelmetalen tijdens het transport. Online Goudinkoop aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van de edelmetalen tijdens het door Verkoper zelf
georganiseerde transport.

3.2 Verkoper kan er eveneens voor kiezen gebruik te maken van een (gratis) door Online Goudinkoop te
verstrekken retourpakket, waarin de edelmetalen via Post NL kunnen worden verzonden aan Online
Goudinkoop. Verkoper is ook bij deze wijze van verzending verantwoordelijk voor het deugdelijk verpakken
van het retourpakket. Het pakket dient binnen 48 uur terug gestuurd te worden naar Online Goudinkoop,
indien dat niet gerealiseerd kan worden dient Verkoper de boete te betalen vanuit Post NL te betalen (5
euro).

3.3 In geval van verzending per retourpakket dient Verkoper het verzendbewijs zorgvuldig te bewaren als
bewijs van verzending aan Online Goudinkoop.

3.4 Het is tevens mogelijk om de edelmetalen te laten afhalen op het adres van Verkoper door een Online
Goudinkoop chauffeur, tegen betaling van een daarvoor door Online Goudinkoop vastgestelde vergoeding.
Dit is echter alleen van toepassing als de taxatiewaarde hoger is dan de door Online Goudinkoop gestelde
grens. De inname van de edelmetalen geschiedt door de chauffeur onder afgifte van een
ontvangstbewijs. Online Goudinkoop draagt in dit geval de kosten van verzekering van de edelmetalen
tijdens het transport.

Artikel 4. Taxatie

4.1 Na ontvangst van de edelmetalen door Online Goudinkoop zal de echtheid en waarde daarvan, indien
van toepassing, door een taxateur worden vastgesteld op basis van echtheid, aantal karaats en de actuele
koers van het desbetreffende edelmetaal. Deze waarde zal, indien mogelijk, binnen 24 uur na ontvangst van
de edelmetalen aan Verkoper worden medegedeeld.

4.2 Als bedoeld in artikel 1.2 geeft de prijsopgave van de website een waardebepaling, hiervan zal in de
meeste gevallen nog een smeltverlies en andere gemaakte kosten van afgetrokken worden alvorens een
bieding gecommuniceerd wordt.

4.3 In het geval Online Goudinkoop de aangeboden edelmetalen dient te beschadigen teneinde een goede
taxatie uit te kunnen laten voeren, zal Verkoper daarover vooraf in kennis worden gesteld. Taxatie zal in dat
geval eerst worden uitgevoerd na voorafgaande toestemming van Verkoper. Online Goudinkoop is in dat
geval niet aansprakelijk voor eventuele (blijvende) schade aan de edelmetalen.

4.4 Ingeval Online Goudinkoop de aangeboden edelmetalen afwijst of afkeurt, heeft zij het recht om deze op
kosten van Verkoper te retourneren of op te slaan op risico en kosten van Verkoper.

4.5 Wanneer het aangeboden edelmetaal artikelen betreft die op de website van Online Goudinkoop van
een dagwaarde zijn voorzien, geschiedt de (online) prijsopgaaf van Online Goudinkoop onder voorbehoud
van de taxatie als bedoeld in artikel 4.1. Als bedoeld in artikel 1.2 geeft de website een waardebepaling, dat
wil zeggen dat deze niet een op een hoeft overeen te komen met de taxatie uitkomst.

Artikel 5. Aanvaarding bod, prijs en betaling

5.1 Alle door Online Goudinkoop verstrekte prijsopgaven, alsmede alle andere door Online Goudinkoop in
dat verband vermelde voorwaarden, gelden als offerte, doch zijn nimmer bedoeld om een aanbod in te
houden dat door enkele aanvaarding door Verkoper tot een overeenkomst kan leiden. Offertes dienen slechts
beschouwd te worden als een uitnodiging aan Verkoper om bij Online Goudinkoop een opdracht te plaatsen.

5.2 De door Online Goudinkoop vastgestelde prijs van de edelmetalen is geldig gedurende maximaal 24 uur
na schriftelijke mededeling daarvan (waaronder begrepen mededeling via e-mail) aan Verkoper. Wanneer
Verkoper binnen deze termijn het aanbod van Online Goudinkoop niet aanvaardt, komt geen overeenkomst
tot stand en worden de edelmetalen binnen 10 werkdagen voor rekening en risico van Verkoper aan deze
geretourneerd. Online Goudinkoop behoudt zich het recht voor om een prijsopgave te herroepen in geval van
sterke koersschommelingen.

5.3 Wanneer Verkoper het aanbod van Online Goudinkoop aanvaardt, zal Online Goudinkoop zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aanvaarding, overgaan tot betaling van de overeengekomen prijs
op een door Verkoper aangewezen bankrekening. Betaling in contanten is niet mogelijk. Na aanvaarding van
het aanbod is de overeenkomst definitief, en is teruggave van de edelmetalen aan Verkoper niet langer
mogelijk.

5.4 Elke aanbieding van edelmetaal door Verkoper via het winkelmandje op de website geldt als een
onherroepelijk aanbod van Verkoper aan Online Goudinkoop en kan door Verkoper na het (online) versturen
van het formulier niet meer worden herroepen. De edelmetalen dienen bij bestellingen via de website binnen
3 dagen na ontvangst door Verkoper van de bevestigingsmail aan Online Goudinkoop te worden geleverd, bij
gebreke waarvan Online Goudinkoop het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden. Eventuele schade
en kosten zijn in dat geval voor rekening van Verkoper.

5.5 Alle prijzen zijn inclusief belastingen en heffingen en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Prijzen en
betalingen worden vermeld en vinden plaats in Euro, tenzij anders vermeld of overeengekomen.

5.6 Wanneer de overeenkomst tot stand is gekomen, kan deze niet door Verkoper worden herroepen,
aangezien de waarde van edelmetalen onderhevig is aan koersschommelingen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Partijen zijn jegens elkaar aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of grove nalatigheid in de
nakoming van hun verplichtingen.

6.2 In geen geval zal Online Goudinkoop jegens Verkoper aansprakelijk zijn voor indirecte of gevolgschade,
waaronder begrepen derving van winst of geleden verlies, ook niet indien zulke schades voor Online
Goudinkoop redelijkerwijs voorzienbaar waren. De beperking van aansprakelijkheid geldt op gelijke wijze
voor medewerkers, werknemers, taxateurs en alle andere personen die door Online Goudinkoop voor de
inkoop van edelmetalen worden gebruikt.

6.3 Aansprakelijkheid van Online Goudinkoop is in alle gevallen beperkt tot de taxatiewaarde van de
aangeboden edelmetalen.

6.4 Verkoper vrijwaart Online Goudinkoop tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Online Goudinkoop is gerechtigd om alle verplichtingen voortvloeiend uit enige overeenkomt met
Verkoper op te schorten dan wel te doen vervallen, indien sprake is van overmacht.

7.2 Met overmacht worden omstandigheden bedoeld waarmee partijen bij het sluiten van de overeenkomst
redelijkerwijs geen rekening hoefden te houden. Als overmacht wordt in ieder geval aangemerkt:
oorlog(sgevaar), mobilisatie, oproer, sabotage, extreme weersomstandigheden, brand, staking, bedrijfs- en
transportstoornissen, bankstoringen, gebrek aan grondstoffen of energie, vertraging in de aanlevering door
leveranciers en/of overheidsmaatregelen die nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken.

Artikel 8. Ontbinding

8.1 De overeenkomst tussen Online Goudinkoop en Verkoper kan te allen tijde tussentijds en zonder
rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk door Online
Goudinkoop worden ontbonden, onverminderd andere aan haar toekomende rechten, waaronder begrepen
opschorting van de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en het vorderen van
volledige schadevergoeding, wanneer een of meer van de volgende situaties zich voordoet of dreigt voor te
doen:
– De onderneming van Verkoper wordt geliquideerd of gestaakt;
– Verkoper vraagt of verkrijgt (voorlopige) surseance van betaling of wordt in staat van faillissement
verklaard;
– Verkoper verliest door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid
over zijn vermogen of delen daarvan, terwijl hij deze beschikkingsbevoegdheid niet binnen 4 weken na
verlies daarvan heeft herkregen;
– Verkoper moet redelijkerwijs geacht worden niet langer aan zijn verplichtingen uit hoofde vande
overeenkomst te kunnen voldoen.

8.2 In geval van ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen welke partijen over en weer op
elkaar hebben direct opeisbaar.

Artikel 9. Toepasselijk recht
9.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Online Goudinkoop en Verkoper is Nederlands recht van toepassing. Alle
eventuele geschillen die tussen Online Goudinkoop en Verkoper mochten ontstaan, zullen ter beslechting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Enschede.

Artikel 10. Slotbepalingen

10.1 Online Goudinkoop behoudt zich het recht voor om deze AV van tijd tot tijd te wijzigen. Indien één of
meer bepalingen van deze AV onverbindend mochten blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze
AV onverminderd tussen partijen van kracht. Partijen verplichten zich om de niet verbindende bepalingen te
vervangen door verbindende bepalingen, die zo min mogelijk – gelet op de aard en strekking van deze AV –
afwijken van de onverbindende bepalingen.

10.2 De Nederlandse tekst van deze AV is bindend in geval van geschil over de inhoud of strekking daarvan.

Online Goudinkoop - Hoe het werkt

Eerlijke prijs voor je sieraden

Weet je wat jouw sieraden, erfenis en munten waard zijn? Wij zijn een groothandel in edelmetalen die nu ook toegankelijk is voor particulieren. Met meer dan tien jaar ervaring bieden wij u een eerlijke prijs.

Geld op je rekening in 4 stappen

 • 1. Kies de levering

  Er zijn drie leveringen om uit te kiezen

 • 2. Stuur je objecten

  Verstuur via verzekerde verzending

 • 3. Ontvang een bod

  Eerlijk en vrijblijvend

 • 4. Uitbetaling

  Altijd binnen 24 uur